Hacettepe Teknokent 1.Ar-Ge Binası No:18 06800 Beytepe / Ankara, Turkey | +90 312 299 25 55|info@ekodenge.com
Erabis 2017-10-26T08:26:58+00:00

ERABİS; süreçlerin takip edilebilmesini, tesise dair tüm bilgilerin ve analizlerin kayıt altına alınarak ileriki süreçlerde kontrol edilebilmesini, güvenlik yönetim sistemlerinin kurulabilmesini, yönetmelikle ilgili tüm raporlamaların sistematik bir şekilde yapılabilmesini ve oluşturulan güvenlik sistemlerinin kuruluşlar tarafından ilerleyen süreçlerde sürdürülebilmesini sağlayan, SEVESO Yönetmeliği’nin ilgili kuruluşlar için yükümlü kıldığı çalışmaları kolaylıkla ve zamanında tamamlayabilmesi için geliştirilmiş bir yazılımdır.

Yönetmelik kapsamında tanımlanmış tehlikeli kimyasal maddelerle faaliyet yürüten endüstriyel kuruluşlar, 30.12.2013 tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bildirim Değerlendirme arayüzünü kullanarak tesis sınırları içinde bulundurdukları kimyasalların türünü ve miktarını bildirmekle yükümlüdür.
Bildirim

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASI

Hangi Sektörler için Erabis Yararlıdır?

 • Proses endüstrisi

 • Petrokimya tesis ve depolama alanları

 • Kömür ve doğalgazla çalışan elektrik santralleri

 • Zirai ilaç üretim tesisleri

 • Akaryakıt depolama ve doldurma tesisleri

 • Askeri ve sivil amaçlı patlayıcı madde üreten tesisler ve depoları

 • Patlayıcı deposu bulunduran madenler

 • Tehlikeli kimyasalları proses girdisi olarak kullanan gıda endüstrisi kuruluşları

 • Tesis sınırları içerisinde büyük miktarda akaryakıt depolayan tesisler

 • LPG istasyon ve depoları bulunduran tesisler

 • Maden sahalarında, taş ocaklarında veya başka sahalarda minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin işlenmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluşlar

Erabis Ne Yapar?

Kuruluş Yönetimi Modülü

Kuruluşa ait tüm ön bilgilerinin girildiği modüldür. Tesisin ekipman, kimyasal ve koruma katmanları envanteri bu modülde oluşturulur ve diğer modüllere bilgi akışı ağlanır.

Döküman Yönetimi Modülü

Proses güvenliği çalışmalarında tesis çalışanları ve danışmanlar arasında gerçekleşen bilgi transferi ve oluşturulan dökümantasyonun saklanabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. İlgili dökümantasyon güvenlik raporu hazırlıklarında hızlıca kullanılabilmektedir. Modül, bilgi-belge gizlilik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özel olarak tasarlanmıştır.

Toplantı Takip Modülü

Proses güvenliği çalışmaları boyunca gerçekleşen tüm toplantı ve çalıştay tutanakları bu modüle geçer ve toplantı planlama, ön görüşme ve mesajlaşmalar kayıt altına alınır.

Bildirim Değerlendirme Modülü

Seveso çalışmaları kapsamında tesislerin sınıflandırma çalışmaları ve tesislerde bulunan kimyasalların güvenlik raporlarının gerektirdiği şekilde sınıflandırılması için kullanılan modüldür. ERABİS’in, risk analizinde kullanılan madde ve karışımlara ait veri tabanlarını kullanabilmesi için gerekli veri yapıları bulunmaktadır. Tüm kimyasallar Türkçe ve İngilizce olarak kayıtlı tutulur ve maddelerin sınıflandırma bilgileri kullanılabilir bir haldedir. Tesisin sınıflandırılması için gerekli toplama kuralı uygulaması modüle entegredir.

Ön Tehlike Analizi Modülü

Ön Tehlike Analizi Modülü; ISPESL endeks analizi, kontrol listesi analizi, uzman söyletimi ve yaşanmış olay / ramak kala yöntemleri ile tesisin kritik ekipmanlarını, alanlarını ve tesis için tehlike yaratabilecek diğer başlıkları (elektrik tesisatı, bakım ve onarım prosedürü vb. gibi) tespit eder. Bu Modülde, Ekodenge AŞ. Risk Mühendisliği Grubu’nun deneyimleri temel alınarak eşik değerler ve parametreler temel alınmış ve hesaplama yeteneği kodlanmıştır. Modül altında çalışan Endeks Metodu sayesinde, gerçek hayatta karşılaşılan birçok probleme dair sorun tesis kapsamında sistematik olarak sorgulanabilmektedir.

Kalitatif Risk Analizi Modülü

Kalitatif Risk Analizi Modülü, ön tehlike analizi sonucunda tehlikeli durum / olay öngörüsü yapılan ekipman, alan ve başlıklarda (elektrik, diğer tesis, bakım onarım usulleri, temizlik prosedürleri, toz yönetimi gibi) daha detaylı risk tespiti yapmakta ve tehlikeli olay / durum senaryolarını ortaya çıkarmaktadır. Modül sayesinde; kontrol listesi analizi, olursa ne olur analizi, FMEA analizi, HAZOP ve HAZOP-LOPA analizini yapma imkanı vardır.

Kantitatif Risk Analizi Modülü

Kantitatif Risk Analizi Modülü; hata ağacı analizi, olay ağacı analizi ve muhafaza kaybı analizlerini ve temel hata frekans değerleriyle olay ağacı olasılıkları için gerekli istatistik hesaplamaları yapar. Modül aynı zamanda yangın, patlama ve kimyasal yayılım gibi senaryoları modeller. Gerekli olasılık değerleri, ilgili ekipmanlar özelinde girilebilir ve daha sonra kullanılabilmek amacıyla bir kütüphanede kayıt edilir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Modülü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Modülü sayesinde, kaza ve muhafaza kaybı senaryoları için API Level 1 ve Level 2 seviyesinde etki modelleme yetenekleri gerçekleştirilir, domino etkileri sorgulanır. Bu Modül altında çalışan üç arayüz bulunur: Sonuç analizi, BLEVE ve fiziksel patlama. Kuruluş Bilgi Yönetimi Modülü’nde tanımlanan yerleşim bilgileri ile kantitatif risk analizi sonucunda ortaya çıkan etki haritaları coğrafi bilgi sistemi arayüzü sayesinde tesis üzerinde konumlandırılır. Bu modül aracılığı ile aynı zamanda tesis kaba yerleşim planı, mikro-makro ayrıştırma ve konumlandırma çalışmaları yapılabilmektedir.

Güvenlik Yönetim Sistemi Modülü

Güvenlik sistemi modülü yedi temel ana başlıktan ve ilgili dökümantasyonun yönetildiği arayüzlerden oluşur. Bu yedi başlık Seveso çalışmalarında ortaya konulan güvenlik yönetim sistemi kurgusu ile uyumludur;

• Organizasyon ve Personel
• Büyük Tehlikelerin Tespiti ve Değerlendirmesi
• Operasyonel Kontrol
• Değişimin Yönetimi
• Acil Durum Planlaması
• Performansın İzlenmesi
• Denetim ve Gözden Geçirme

Güvenlik yönetim sistemi modülü, kritik öneme sahip üretim proseslerine sahip tesislerin de ihtiyacına cevap verebilmek üzere, farklı kullanıcı tipleri ile kullanılır.

Raporlama Modülü

Bu Modül sayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmelikle tanımladığı formatta, sistem kullanıcılarının yaptığı çalışmaların güvenlik raporuna dönüştürülmesi sağlanır.

Dahili Acil Durum Planı Modülü

Yeni çıkan yönetmeliğe istinaden ilgili kuruluşlarca hazırlanması gereken bir plandır. İlgili modül ERABİS yazılımı içine entegre edilmektedir.