DANIŞMANLIK

MÜHENDİSLİK

Sürdürülebilirlik düşüncemizi deneyimlerimizle kullanarak belediyelere atık yönetimi planları geliştiriyoruz.

HİZMETLER

 • Mevcut durum analizi (atık miktarları, bileşimi ve mevcut atık yönetimi seçenekleri)
 • Gelecekteki trendlerin analizi
 • AB ve ulusal politikalara uygun olarak entegre katı atık yönetimi planları geliştirilmesi
 • Yaşam Döngüsü Düşüncesi’ni kullanarak sürdürülebilir katı atık yönetim planı hazırlanması
 • Çevresel ve ekonomik katı atık yönetimi seçeneklerinin optimize edilmesi
 • Stratejik plan izlemesi için öneriler
 • Mevcut çöp sahalarının rehabilitasyonu için teknik yardım sağlanması

FAYDALAR

 • Belediyelerin artan katı atık miktarını ve bağlı sorunlarını aşmasını sağlamak
 • Belediyelerin ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak sürdürülebilir, etkili ve uygulanabilir atık yönetimi sağlamalarına yardımcı olmak
 • Belediyelerin atık yönetimi hedeflerine ulaşmasını sağlamak ve atıkların en aza indirilmesi ve kaynakların geri kazanılması gibi merkezi atık yönetimi ilkelerinin uygulanmasını sağlamak
 • Politika yapıcıların, atık yönetimi stratejilerinin faydalarını ve değişimlerini yaşam döngüsü düşüncesinde anlamalarını sağlamak

SAHA DENEYİMİ

Fon Kaynağı: KOSGEB

Müşteri: KOSGEB

Tamamlandığı Yıl: 2013

– Sektörel alanlar ve imalat sanayi temelinde literatür ve nicel analiz içeren bir raporun hazırlanması,

– Bazı pilot alanlarda, sektörler için kirletici etki raporunun hazırlanması, atık envanterinin hazırlanması ve Atık Yönetimi Yönergeleri,

– Deneyimli uluslararası uzmanların çevre, eko-verimlilik (Temiz Üretim) ve atık yönetimi konularında eğitimi,

– Seçilen sektörlerdeki 60 KOBİ’de eko-verimlilik ve atık yönetimi uygulamaları,

– Tek bir pratik uygulama için endüstriyel simbiyoz hakkında raporlama,

– Alman endüstrisinden yerinde temiz üretim uygulamalarına çalışma turları sağlamak üzere düzenlenen KOBİ’lerden 80 yetkili kişi için Almanya’ya yapılan sektörel teknik ziyaretler.

Fon Kaynağı: Dünya Bankası

Müşteri: Azerbaycan Cumhuriyeti

Tamamlandığı Yıl: 2012

– Planlama Sürecinin Harekete Geçirilmesi,

– Taban Çizginin Tanımlanması,

– Stratejik Planlama Çerçevesinin Oluşturulması,

– Seçenekleri Belirleme ve Değerlendirme,

– Strateji Geliştirme,

– Eylem Planının Hazırlanması,

– Stratejik Planın İzlenmesi için Önerilerin Belirlenmesi.

Fon Kaynağı: Avrupa Komisyonu

Müşteri: Merkezi Finans ve İhale Birimi / Çanakkale Belediyeler Birliği

Tamamlandığı Yıl: 2010

– Planlama Sürecinin Harekete Geçirilmesi,

– Taban Çizginin Tanımlanması,

– Stratejik Planlama Çerçevesinin Oluşturulması,

– Seçenekleri Belirleme ve Değerlendirme,

– Strateji Geliştirme,

– Eylem Planının Hazırlanması,

– Stratejik Planın İzlenmesi için Önerilerin Belirlenmesi.

Fon Kaynağı: Avrupa Komisyonu

Müşteri: Akademi Akdeniz Halikarnas Vakfı (Türkiye)

Tamamlandığı Yıl: 2000

– Mevcut atık yönetimi uygulamalarının gözden geçirilmesi,

– UoBM için katı atık yönetimi (KAY) stratejisinin (KAS) oluşturulması KAS hedef ve politikalarının belirlenmesi,

– Uygulama çerçevesi için kurumsal özelliklerin belirlenmesi,

– UoBM için öncelikli öğelerin oluşturulması, iş planı geliştirme,

– KAY politikalarının geliştirilmesi,

– KAS bölümünün oluşturulması ve destekleyici altyapı,

– Bölümün organizasyon yapısı,

– Kapsamlı personel geliştirme yaklaşımı,

– İlk teknik kılavuzun geliştirilmesi,

– Yerel KAY hizmet gelirleri ve yatırım finansmanı,

– KAS departmanı için muhasebe sisteminin oluşturulması,

– Belediye düzeyinde yeterli gelir üretiminin sağlanması. Yatırım projesi ve belediye performansının değerlendirilmesi formatı.

Fon Kaynağı: OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi (Türkiye)

Client: OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi (Türkiye)

Tamamlandığı Yıllar: 11/2002 – 11/2005

– EMAS ve gereksinimleri ve mevcut çevre sisteminin geliştirilmesi ile ilgili istişare, gerekli eğitim faaliyetlerine destek,

– Atık yağ direktifi uygulama gerekliliklerinin belirlenmesi,

– Organize sanayi bölgesi ile tehlikeli atık toplama sistemi kurmak,

– OSTİM için atık yönetimi ile ilgili gerekli kılavuzların hazırlanması,

– Onaylanmış sözleşmelerle ilgili gerekli kılavuzların hazırlanması, ör. Ozon Tabakasını İncelten Maddeler, Montreal Protokolü, Basel Sözleşmesi,

– OSTİM’deki Çevre Biriminin görevleri için personel eğitimi.

Aşağıdakiler için teknik yardım;

– Türkiye’de KOBİ’lere Yönelik Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Yönelik Atık Yağ Yönetimi ve Eylem Planı Hazırlama Uygulama Çalışması

Fon Kaynağı: UNDP

Müşteri: UNDP

Tamamlandığı Yıllar: 12/2018 – 10/2019

– İlin coğrafi ve sosyo-ekonomik durumu hakkında genel bilgi,

– Belediyenin mevcut atık yönetimi statüsü,

– Yasal çerçeve ve ulusal-uluslararası uygulama örnekleri,

– Her mevsime göre Atık türü, miktarı ve özelliklerini gösteren katı atık karakterizasyon analizi,

– Her Belediye için nüfus ve atık üretimi üzerine gerçekçi projeksiyonlar,

– Mevcut durum analizi ve projeksiyonlarına dayanan atık yönetimi stratejileri ve senaryoları,

– Belediyenin entegre katı Atık Yönetimi stratejilerinin planlanması

Entegre Atık Yönetimi Tavaları, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay illerinin tüm belediyeleri için veri, senaryo ve stratejiler içerecektir.

İLETİŞİM

Dr. Zeynep Yöntem

zeynep.yontem@ekodenge.com